Combinaciones con Ayumi Ashi

Quick Overview

1372 Combinaciones Técnicas utilizando el desplazamiento de Ayumi Ashi (Paso al frente, y paso Atrás)

In Stock

7.58$

Comparar

Product Description

1372 Combinaciones Técnicas utilizando el desplazamiento de Ayumi Ashi (Paso al frente, y paso Atrás)usando las técnicas de golpeos de puños: Tsuki, Uraken Uchi, Shuto Uchi, Teisho Uchi, Mawashi Tsuki, Kagi Tsuki, Tate Tsuki, Yohon Nukite, Jodan Empi, Mawashi Empi, Otoshi  Empi, Gedan Empi, Ushiro Empi, Ushiro Mawashi Empi, Y las técnicas de patadas: Mae Kakato Geri, Yoko Fumikomi Geri, Kinteki Geri, Mae Geri, Kasumi Geri, Mawashi Geri, Yoko Geri

X